Privacy policy

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij hechten veel waarde aan bescherming van uw privacy en aan uw vertrouwen in onze manier van werken. U kunt er op vertrouwen dat wij:

  • werken naar de letter en de geest van de privacywet- en regelgeving;
  • uw gegevens veilig en zorgvuldig verwerken;
  • uw gegevens niet doorgeven of verkopen aan derden voor commerciële of charitatieve doeleinden;
  • uw wettelijke rechten respecteren;
  • alleen samenwerken met partijen die dezelfde uitgangspunten hanteren;
  • uw vragen over uw privacy eerlijk zullen beantwoorden.

 Met deze privacyverklaring willen wij u duidelijk maken waarom en onder welke voorwaarden wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken. En hoe wij uw privacy beschermen en welke rechten u heeft.                                                                                                    

Welke persoonsgegevens gebruiken wij en waarom?

Persoonsgegevens zijn gegevens die ofwel direct over u gaan ofwel naar u te herleiden zijn. Denk hierbij aan uw naam, geboortedatum, contactgegevens. Wij verwerken deze gegevens om u op een goede wijze van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens worden onder andere gebruikt voor een goede documentatie van uw behandeling, hetgeen tot een betere kwaliteit van behandeling leidt. Uw  BurgerServiceNummer (BSN) hebben wij nodig om uw identiteit vast te stellen, maar ook om onze declaraties bij de juiste zorgverzekeraar digitaal te kunnen aanleveren. Via het bedrijf Vecozo (veilige communicatie in de zorg) kunnen wij controleren of en hoe iemand verzekerd is bij één van de aangesloten zorgverzekeraars. 

 Wij beschermen uw gegevens, u mag van ons verwachten dat wij er alles aan doen om uw privacy te waarborgen. Uiteraard houden wij ons aan de wet- en regelgeving. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht die ook ten aanzien van uw gegevens geldt. Zij kunnen verder alleen die gegevens zien die zij nodig hebben voor hun werk. Ook zorgen wij voor een goede beveiliging van onze toegangssystemen, computernetwerken. Bovendien bewaren wij de verzamelde gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Hoe lang dat precies is, kan in de wet zijn vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en het doel waarvoor we uw gegevens verwerken.

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • recht op inzage in door ons van u vastgelegde gegevens;
  • recht op het indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van uw gegevens;
  • recht om bezwaar te maken (verzet) tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw gegevens.

In sommige gevallen kunnen of mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren. Bijvoorbeeld als dat in strijd met de wet is.

Vragen over privacy

Wilt u meer weten over uw rechten, over onze omgang met en houding ten aanzien van privacy in het algemeen? Wilt u weten welke gegevens van u zijn vastgelegd of heeft u andere vragen over uw privacy? Neemt u dan contact met ons op

Informatieoverdracht tussen fysiotherapeut en huisarts

Wij werken volgens de NHG/KNGF-Richtlijn Gestructureerde informatieuitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut. Hierin staat vermeld op welke momenten er contact is en hoe, bijvoorbeeld bij het beginnen van therapie bij DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie), (indien nodig) een tussenverslag en een eindverslag.

Ook is er informatieuitwisseling tussen fysiotherapeut en betrokken specialist en eventueel andere disciplines zoals de ergotherapeut, logopedist, etc. Dit is altijd in samenspraak u als patiënt.